Informácie o spracovaní osobných údajov pre potreby rezervácie a ubytovania

Účel a zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov

 • Rezervácia ubytovania v požadovanom termíne a  zabezpečenie špeciálnych požiadaviek klienta; zákonnosť spracovania podľa čl. 6 GDPR ods. 1b): „….. spracovanie je nevyhnutné vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť subjektu údajov.“
 • Ubytovateľovi je zo zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov  stanovená povinnosť viesť  knihu ubytovaných a uchovávať osobné údaje v rozsahu prihlasovacieho tlačiva.
 • Identifikácia tuzemských ubytovaných hostí je nevyhnutná na uzavretie a plnenie zmluvy o ubytovaní podľa zákona č. 122/2013 Z.z. § 10 , čo spĺňa výnimku na spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.
 • Ubytovateľovi je zo zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovená povinnosť oznámiť ubytovanie cudzinca do 3 pracovných dní po jeho ubytovaní; oznámenie podá útvaru polície.
 • Fakturácia a následné archivovanie daňových dokladov.

 

Spracovávané osobné údaje

 • Pre príjem a spracovanie rezervácie rozsah: identifikačné údaje (oslovenie, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu), kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo), ďalšie údaje potrebné na vytvorenie rezervácie (plánované dátumy príchodu a odchodu, či ide o služobný pobyt; poprípade meno a e-mailová adresa tretej osoby, pokiaľ je rezervácia vybavovaná pre túto osobu; špeciálne požiadavky klienta).
 • Zahraniční hostia: meno, priezvisko, rodné meno, dátum, miesto a štát narodenia, štátne občianstvo, trvalé bydlisko v cudzine, účel pobytu, číslo cestovného dokladu, číslo víza, špz motorového vozidla a začiatok a koniec ubytovania (kniha ubytovaných).
 • Tuzemskí hostia: meno a priezvisko, adresa bydliska alebo zamestnávateľa, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu. Dajú sa však evidovať aj údaje o začiatku a ukončení pobytu a o uhradenej sume.
 • Pre fakturačné účely je nutné evidovať fakturačné údaje platcu.

 

Lehoty na uchovávanie osobných údajov: v listinnej podobe počas 3 rokov; v elektronickej podobe (faktúry) 5 rokov.

 

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Tira. s.r.o., so sídlom  Starohorského 4083, 031 01  Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 36 659 215

 

Spracovateľom Vašich osobných údajov je fyzická osoba Terentyeva Irina

 

Príjemcovia

 • v prípade ubytovania cudzinca – výtlačok a odovzdanie papierového prihlasovacieho tlačiva miestne príslušnému Odboru cudzineckej polície Krajského riaditeľstva Polície Slovenskej republiky.

Pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Spoločnosť Tira. s.r.o., nebude Vaše osobné údaje poskytovať tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám.    

 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súlade s GDPR (General Data Protection Regulation, nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 2016/679) je Vaším právom:

 • Byť zabudnutý
 • Byť oboznámený s údajmi, ktoré o Vás máme
 • Vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov
 • Mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od nás k tretiemu subjektu
 • Žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania
 • Aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby Vám ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu

 

Výmaz (zabudnutie) – Vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou údajov nevyhnutných na plnenie právnej povinnosti, údajov nevyhnutných na obhajobu právnych nárokov či údajov nevyhnutných na  ochranu verejných záujmov.

 

Prístup (zoznámenie sa s údajmi, ktoré o Vás máme) – bude Vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, s výnimkou nášho duševného vlastníctva alebo nášho obchodného tajomstva a ďalej potom prípadov, kedy by mohlo dôjsť k odovzdaniu osobných údajov iných osôb.

 

Vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku, ktorá bude prerokovaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu Vašich záujmov.

 

Prenesenie osobných údajov – pokiaľ ste nám poskytli Vaše osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, budú Vám Vaše osobné údaje vyexportované v štruktúrnom bežne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.

 

Aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby Vám ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu – zabezpečíme aktualizáciu Vašich osobných údajov na základe Vášho podnetu.

Prístup k Vašim osobným údajom má obmedzený okruh osob viazaných mlčanlivosťou, ich prístup je regulovaný tak technickými, ako aj administratívnymi opatreniami. Vaše osobné údaje nie sú a nebudú odovzdávané tretej strane (okrem zákonných dôvodov) a v našich systémoch a procesoch sú chránené ako dáta s klasifikáciou dôverné, to znamená, že sú  implementované ďalšie technické a administratívne opatrenia na ich zabezpečenie.

Výkon Vašich práv zaisťuje poverenec pre ochranu osobných údajov, na ktorého sa obracajte v prípade požiadavky na výkon Vašich práv či informácie ohľadne Vašich osobných údajov. Oprávnenosť akejkoľvek Vašej požiadavky bude posúdená do 1 mesiaca od jej prijatia. Na spracovanie Vašej požiadavky je nevyhnutne potrebné overenie Vašej totožnosti. Vždy uvádzajte aktuálny kontakt na Vašu osobu za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Pokiaľ máte podozrenie, že Vaše osobné údaje boli zneužité alebo došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov, je Vaším právom vo veci týchto nedostatkov kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Poverenec pre ochranu osobných údajov

Meno a priezvisko: Vladimir Turlak

E-mail: info@pillowhouse.sk

 

Kontaktná osoba spoločnosti na ochranu osobných údajov

Meno a priezvisko: Irina Terentyeva

E-mail: info@pillowhouse.sk

Telefón: +421 918238432

Adresa:  Starohorského 4083, 031 01

     

Liptovský  Mikuláš, Slovenská republika